Minolta C308

 storing

  Showroom

 supplies

Voorwaarden "Remote Support"

Disclaimer m.b.t. Remote Support m.b.v. Teamviewer.

Op alle diensten van TRID’OR Service. zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Op deze pagina vindt u de disclaimer die van toepassing is op het toegang op afstand via Teamviewer van TRID’OR Service

Artikel 1 | Remote Support

1.1 Door in te stemmen met het gebruik van deze software geeft u TRID’OR Service toestemming om mee te kijken op uw beeldscherm en, indien door u gewenst, de controle van uw computer over te nemen.

1.2 De verbinding kan alleen met uw expliciete toestemming worden gemaakt. De gemaakte verbinding is te allen tijde éénmalig en kan, nadat de sessie is beëindigd, alleen weer door u zelf worden aangevraagd.

1.3 De “Remote Support" software die TRID’OR Service gebruikt is van het bedrijf "Teamviewer". Met deze professionele software garandeert TRID’OR Service. u, dat de gemaakte verbinding is beveiligd en dat alleen TRID’OR Service meekijkt op uw computer.

1.4 Met de “Remote Support” software is het mogelijk om bestanden te verzenden tussen de 2 systemen. Hiervoor vraagt de medewerker van TRID’OR Service altijd toestemming.

Artikel 2 | Gereedschap

2.1 Onder gereedschap wordt bedoeld de tools (software of script(s)) die nodig zijn om een probleem te verhelpen. Deze tools kunnen, indien nodig en in overleg met u, blijven staan op de computer.

2.2 TRID’OR Service is echter niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor problemen ontstaan na het in eigen beheer gebruiken of toepassen van deze tools.

Artikel 3 | Geheimhouding

3.1 TRID’OR Service respecteert uw privacy. Teamviewer zal dan ook nooit zonder uw telefonische of schriftelijke toestemming de noodzakelijkerwijs verkregen informatie gebruiken voor andere doeleinden, dan de dienstverlening door TRID’OR Service zelf.

3.2 Indien TRID’OR Service het noodzakelijk acht dat een vraag of probleem moet worden voorgedragen aan een derde partij, dan zal dit te allen tijden met uw schriftelijke of telefonische toestemming gaan.

Artikel 4 | Garantie

4.1 TRID’OR Service zal zich maximaal inspannen om uw vraag te beantwoorden en/of het probleem op te lossen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

4.2 Omdat een computer altijd aan veranderingen onderhevig is, geeft TRID’OR Service geen garantie op de geboden oplossing.

Artikel 5 | Kosten

De kosten voor "Remote Support" bedragen € 25,00 per kwartier of een deel er van. De kosten van Remote Support zijn exclusief BTW.

Artikel 6 | Aansprakelijkheid

5.1 TRID’OR Service is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat TRID’OR Service is uitgegaan van de door u verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor TRID’OR Service kenbaar behoorde te zijn.

5.2 TRID’OR Service is nimmer verantwoordelijk voor verlies van gegevens op media van de klant, of de schade die de klant ten gevolge hiervan lijdt.

5.3 TRID’OR Service gaat er van uit dat u zelf reserve kopieën (back-up) van uw media heeft gemaakt, wanneer een probleem wordt voorgelegd. TRID’OR Service kan u hierin uiteraard wel assisteren, echter TRID’OR Service is nimmer verantwoordelijk voor het welslagen van het maken van kopieën en de werking van kopieën.

5.4 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van TRID’OR Service of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 7 | Toepasselijk recht en geschillen

6.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij TRID’OR Service partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

6.2 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 8 | Vindplaats, uitleg en wijziging voorwaarden

7.1 Deze disclaimer voor hulp-op-afstand is gepubliceerd op de website van TRID’OR Service

7.2 In geval van tegenstrijdige bepalingen gelden de Algemene voorwaarden van TRID’OR Service, als gedeponeerd onder KvK-nr. 24177768 te Rotterdam

TRID'OR B.V.

TRID`OR is een toonaangevende leverancier voor service, onderhoud, advies en verkoop van multifunctionele printapparatuur en bijbehorende solutions. Met inzet van onze producten en diensten richten wij ons op het continu optimaliseren van documentstromen binnen een organisatie. Dit met als doel om bij te dragen aan een productievere werkwijze, besparing op kosten en integratie met bedrijfsprocessen.
Doordat de oorsprong van TRID’OR zich bevind bij het onderhouden en service verlenen begrijpen wij welke gevolgen stilstand van uw kopie,-print- en scanapparatuur voor uw bedrijfsvoering betekent. Hierbij is een snelle, volledige en correcte afhandeling van groot belang. Onze service begint daarom zodra de telefoon opgenomen wordt en stopt pas wanneer wij u volledig van dienst zijn geweest.
Met onze krachtige hardware, slimme solutions en sterke service zijn wij in staat om organisaties volledig te ondersteunen met alle uitdagingen op het gebied van documentverwerking. Door onze persoonlijke benadering, enthousiaste collega`s en een goede dosis gezelligheid kunnen wij met trots zeggen dat wij al ruim 26 jaar vele organisaties mogen ondersteunen. Een samenwerking niet voor even maar voor het leven.

Service

Service heeft binnen TRID`OR een belangrijke betekenis. De multifunctionele printapparatuur en solutions welke wij aanbieden worden door onze eigen technici onderhouden en verzorgd. Door onze kennis en ervaring beoordelen wij ook vanuit de technische hoek of producten en diensten op de juiste plek ingezet worden. Dit met als doel om continuïteit te waarborgen en uitval tot het minimum te beperken. Doordat onze technici uw organisatie (leren) kennen weten zij wat voor u belangrijk is en kunnen zij snel reageren op het meest belangrijke moment. Dat is de kracht van TRID`OR Service.

Advies

Advies van TRID`OR is meer dan alleen een offerte met productspecificaties en bedragen. Tijdens ons bezoek luisteren wij graag welke uitdagingen organisaties hebben op korte maar ook lange termijn. Welke invloed heeft dit op de bedrijfsprocessen en de daarin aanwezig multifunctionele printapparatuur. Door de hedendaagse mogelijkheden van onze multifunctionele printapparatuur en solutions kunnen wij veel ondersteuning bieden binnen bedrijfsprocessen en dus bijdrage bij het behalen van uitdagingen. Wij zetten graag een stap meer bij het in kaart brengen van wensen en behoeften zodat onze producten en diensten kunnen bijdragen als oplossing.

Multifunctionals

  • 1
  • 2
  • 3

Printers

  • 1
  • 2

Scanners

  • 1
  • 2

Algemene Voorwaarden | Disclaimer | Garantie Voorwaarden